Klagemuligheder

Hvad kan der klages over?

Der kan klages over overtrædelse af bestemmelserne i magtanvendelsesbekendtgørelsen.

Hvem klager man til?

En klage indbringes for kommunalbestyrelsen i den anbringende kommune, der har pligt til at behandle klagen og træffe afgørelse.

Hvem kan klage?

Indehaveren af forældremyndigheden eller barnets/den unges værge kan klage.
Klagen kan også indgives af en eventuel partsrepræsentant.

Børn og unge har ikke ret til at klage over overtrædelse af bestemmelserne i magtanvendelsesbekendtgørelsen. Men selvom de ikke har direkte ret til at klage, har de gennem registreringen og indberetningen af episoden mulighed for at give deres egen version og oplevelse af episoden. Børn og unge har også ved tilsyn mulighed for at tale om eventuelle tilladte og ikke tilladte magtanvendelser og for at give udtryk for deres oplevelser og synspunkter herpå.

Hvordan skal klage udformes?

Der er ingen formkrav til klagen. Klagen kan indgives både mundtligt og skriftligt.

Hvordan bliver klagen behandlet?

Ved behandling af en klage skal den anbringende kommune indhente en udtalelse fra den myndighed, der fører tilsyn med det pågældende anbringelsessted.

Til udtalelsen fra den tilsynsførende myndighed skal der vedlægges en redegørelse fra den medarbejder, der har kendskab til de forhold, der klages over. Hvis der er sket en registrering af magtanvendelsen, skal en udskrift af indberetningsskemaet vedlægges. Desuden skal indberetningen, der blev foretaget i forbindelse med magtanvendelsen, vedlægges medarbejderens udtalelse.

Hvad skal afgørelsen indeholde?

Afgørelsen fra den anbringende kommune bør meddeles skriftligt og skal, hvis den ikke giver klageren fuldt ud medhold, ledsages af en begrundelse og klagevejledning.

Kan personalet klage?

Personalet på døgninstitutioner og opholdssteder kan ikke klage til den anbringende kommune eller tilsynsmyndigheden over overtrædelse af reglerne i magtanvendelsesbekendtgørelsen eller indberetningen om magtanvendelsen.