SIKK-metoden er en helhedsorienteret og praksisnær tilgang, som bygger på oplevelser og erfaringer samt evidensbaseret viden og forskning, litteratur m.m fra Danmark og udlandet.

SIKK-metodens force er bl.a., at den er tydelig og konkret anvisende i, hvordan teori omsættes til praksis.

Metoden er udviklet over de sidste 30 år i samarbejde med bl.a. psykologer og andre professionelle. Metoden er tilpasset danske forhold og de udfordringer, der måtte være i forhold til ressourcer, lovgivning, fysiske rammer m.m.

Hvorfor?

SBU har valgt at tilføje SIKK-metoden og dermed udvide vores værktøjskasse for konflikthåndtering fra udelukkende at indeholde Low Arousals frigørelsesteknikker - til også at indeholde metoder, der kan hjælpe os med at håndtere særligt udfordrende adfærd.

Konfliktforebyggelse skaber et trygt og sikkert arbejdsmiljø for medarbejderne, hvilket giver tryghed og god trivsel for børnene og de unge i SBU. 

Konflikthåndtering skaber en god arbejdspladskultur med et fælles sprog, ensartede strategier og praktiske værktøjer, så medarbejderne trygt og sikkert kan forebygge og håndtere konflikter i mødet med børnene og de unge. 

Opfølgning på konflikter og trussels- og voldsepisoder giver et trygt og sikkert arbejdsmiljø, og tryghed og god trivsel genskabes for børnene og de unge.   

Hvordan?

SIKK-metoden er funderet på den Low Arousal tilgang,  som benyttes i SBU, hvor barnet/den unge er i centrum. Derfor passer metoden godt ind i SBU's faglige fundament.

Metoden har også fokus på medarbejdernes tryghed og sikkerhed. Her er fokus på, hvor vigtigt det er, at medarbejderne har kompetencerne og modtager særlig undervisning i f.eks.:

  • Samarbejdsstruktur og rollefordeling
  • Low Arousal og Kommunikation
  • Risikovurdering, tryghedstræning og skånsom magtanvendelse

Herved forebygges, undgås og deeskaleres konfliktsituationer hurtigt og effektivt.

Medarbejderne tryghedstrænines bl.a. i den fysiske tilgang til børnene og de unge med et ligeværdigt møde, med fokus på at undgå unødig modstand ved hjælp af frigørelsesteknikker og ved at trække sig i mødet med modstand og aggression.

Ved skånsom magtanvendelse trænes medarbejderne i teknikker til både voksne og børn, så den rigtige tilgang er tilgængelig, når sidste mulige udvej og løsning er en intervention ved forflytning, skærmning eller fastholdelse af barnet/den unge.

Teknikkerne er med mindst mulig modstand, uden smertepåvirkning og med fokus på omsorg, trivsel, tryghed og sikkerhed.  

Medarbejdere undervises ud fra legalitetsprincippet, mindstemiddelsprincippet, proportionalitetsprincippet, individualitetsprincippet, åbenhedsprincippet, og at pædagogisk bistand og omsorg altid går forud.