Dansk pædagogisk udviklingsbeskrivelse er et observations- og dokumentationsværktøj, som de fagprofessionelle i SBU anvender omkring børnene og de unge. Udviklingsbeskrivelsen består af en lang række spørgsmål, som tilsammen skaber et billede af barnets eller den unges funktionsniveau på følgende 8 udviklingsområder:

  1. Opmærksomhed
  2. Hukommelse
  3. Sprog og kommunikative kompetencer
  4. Sociale kompetencer
  5. Selvregulering
  6. Grovmotorik
  7. Finmotorik
  8. Færdigheder og aktiviteter i dagligdagen

I SBU anvender vi den version af DPU'en, som er målrettet børn, unge og voksne med nedsat fysiske og psykisk funktionsevne. Materialet dækker udviklingstrinene 0-10 år.

Teoretisk bygger DPU på samme udviklingspsykologiske og neuropsykologiske fundament som NAU. I arbejdet med at transformere udviklingsbeskrivelsen til pædagogisk intervention anvendes psykolog L.S Vygotskys teori om zonen for nærmeste udvikling. At beskrive barnets eller den unges zone for nærmeste udvikling er en væsentlig del af arbejdet med udviklingsbeskrivelsen. Det giver os muligheden for at kortlægge det udviklingspotentiale, der ligger foran barnet eller den unge.

Hvorfor?

DPU anvendes til at tilrettelægge, dokumentere og evaluere den socialpædagogiske og specialpædagogiske praksis. Den metodiske og systematiske tilgang giver personalet en forøget professionel og didaktisk sikkerhed, så samarbejde og de faglige dialoger omkring indsatserne kvalificeres.

Den neuroaffektive udviklingspsykologi (NAU) har bidraget med forståelsen af særlige kritiske perioder: "Windows of Opportunity" (Hart, 2006), hvor barnet eller den unge har en særlig høj parathed til fx at lære sprog, fælles opmærksomhed eller selvregulering. Og NAU har i særlig grad belyst vigtigheden af at stå klar med nærvær, stimulering og aktivering. DPU kan bidrage til at målrette indsatsen og definere nogle tydelige mål/delmål.

Hvordan?

Dansk Pædagogisk Udviklingsbeskrivelse (DPU) er bygget om omkring systematisk pædagogisk observation og beskrivelse af barnets og den unges udvikling i et relationelt pædagogisk miljø. Systematikken i observationerne tager udgangspunkt i guidende spørgsmål, der indkredser udviklingen inden for de allerede nævnte udviklingsområder. På hvert af udviklingsområderne gennemløber alle børn og unge udviklingsprocesser, som konstant er i bevægelse.

I SBU opdateres DPU'en mindst én gang om året i sammenhæng med, at der foretages opdatering af den individuelle plan. I udarbejdelsen af udviklingsprofilen anvendes et online scoringsprogram, som omfatter udfyldelse af spørgeskemaer, udregning af trinværdier og samlede værdier, udviklingsprofil og kvalitativ udviklingsbeskrivelse.