I SBU har vi mange børn og unge med gennemgribende udviklingsforstyrrelser inden for autismespekteret. Disse børn og unge er kendetegnet ved at have vanskeligheder med interaktion og social kommunikation samt begrænsede interesser og repetitiv adfærd. Udfordringer kan optræde i forskellige sværhedsgrader i forskellige miljøer og kan ofte betyde, at disse børn og unge har et markant forhøjet stressniveau, når de visiteres til vores tilbud.

På den baggrund tilrettelægger vi i SBU en pædagogisk indsats, som har fokus på at kompensere for barnets/den unges vanskeligheder, samtidig med at vi træner sociale færdigheder i samspil med andre. Det kalder vi i daglig tale for autismepædagogik.

Hvorfor?

Børn og unge med autismespektrumforstyrrelser er lige så forskellige, som alle andre børn og unge. Derfor er vi optaget af at afdække den enkeltes styrker, interesser og udfordringer, så at vi kan stressreducere og udvikle mestringskompetence hos den enkelte.

Målgruppen i SBU er kendetegnet ved en høj grad af komorditet i form af andre psykiske og/eller adfærdsmæssige vanskeligheder samt eventuelt nedsat begavelse. De autismespecifikke udfordringerne kan for de flestes vedkommende sættes i forbindelse med:

 • Bearbejdning af og sensitivitet over for sanseindtryk
 • Social kognition, herunder forestillingsevne og bearbejdning af sociale stimuli
 • Kommunikation, herunder impressive og ekspressive sprogvanskeligheder
 • Eksekutive funktioner som planlægning, overblik, sammenhængsforståelse og erfaringsoverføring  

Hvordan?

Afdækningen af den enkeltes styrker, interesser og udfordringer sker gennem observationer og færdighedsvurderinger.

I SBU anvender vi Dansk Pædagogisk Udviklingsbeskrivelse (DPU) og Sensory profile til beskrivelse af funktionsniveauet og barnets/den unges måde at være i verden på. Hvis den unge er i stand til at indgå i afdækningen anvendes Let's Visualize til psykoedukation og afdækning af den enkeltes individuelle autismeprofil.

De forskellige afdækningsværktøjer danner grundlag for, at udviklingspotentialer og hjælpsomme strategier afdækkes og formidles til hele personalegruppen. Al træning inden for almen daglig livsførelse (ADL) tager udgangspunkt i en autismepædagogisk tilgang og med højde for den enkeltes profil. Det kommer til udtryk ved udarbejdelse af udførlige metodebeskrivelser og ved fokus på struktur, genkendelighed og forudsigelighed, f.eks. gennem arbejdet med de 10 H'er

 1. Hvad skal jeg lave? (indhold)
 2. Hvordan skal jeg lave det? (metode)
 3. Hvorfor skal jeg lave det? (mening)
 4. Hvor skal jeg lave det? (placering)
 5. Hvornår skal jeg lave det? (tidspunkt)
 6. Hvor længe skal jeg lave det? (tidshorisont)
 7. Hvor meget skal jeg lave? (mængde)
 8. Hvem skal jeg lave det med? (personer)
 9. Hvad skal jeg bagefter? (næste)
 10. Hvorhen skal jeg med det, jeg gør? (målet)

Har den unge har sproglige vanskeligheder og/eller overbliksvanskeligheder, anvendes visuelle støttesystemer i form af fx boardmaker eller AVAZ til at understøtte kommunikationen og give mulighed for med- og selvbestemmelse.