NMT er en tilgang til traumer, som er funderet i neurobiologi og udviklingspsykologi. NMT er udviklet af Dr. Bruce Perry og hans kollegaer ved Child Trauma Academy ud fra en viden om, hvordan tidlige traumer kan påvirke barnets udvikling.

NMT er en traumeinformeret og udviklingssensitiv tilgang til, hvordan menneskets hjerner og adfærd påvirkes af belastninger. Disse belastninger kan være påførelsen af noget, hjernen ikke skulle have været udsat for (for meget) eller manglen på noget, den skulle have haft (for lidt).

Hjernen udvikles i sekvenser og traumer har dermed større indvirkning på specifikke hjernefunktioner afhængig af, hvornår i udviklingen den/de traumatiske hændelser er sket.

Hvorfor?

NMT-tilgangen giver mulighed for at hjælpe de voksne omkring barnet/den unge med at se den enkeltes adfærd igennem en traumeinformeret linse. Det vil sige, at man med NMT kan skabe et større fokus på, hvordan den tidlige opvækst har påvirket hjernens udvikling, og fremhæve de specifikke vanskeligheder og styrker.

NMT-udredningen præciserer, hvor man skal sætte ind i den pædagogiske og terapeutiske behandlingskontekst i forhold til barnet eller den unge.

Modellen indeholder desuden en kortlægning af barnets/den unges udviklingshistorie, herunder belastninger samt gode og dårlige relationserfaringer.

Udredningen giver en vurdering af barnets/den unges ressourcer inden for fire overordnede funktionsdomæner og giver dermed anledning til at tilrettelægge en målrettet og specialiseret indsats. De fire funktionsdomæner er:

  • Sanseintegration
  • Selvregulering
  • Relationelt
  • Kognitivt

Desuden indeholder en NMT-udredning en Functional Brain Map som er en vurdering af barnets/den unges nuværende funktionsniveau på 32 specifikke funktioner i hjernen knyttet til særlige områder i hjernen.   

Hvordan?

I SBU møder vi mange børn og unge, der har haft en opvækst præget af belastninger i varierende grad. Med NMT-udredningen får vi mulighed for at tilrettelægge de interventioner, som vil være de mest hensigtsmæssige at arbejde med i forhold til barnet/den unge.

Traumeadfærd kan ofte virke pludselig og uforståelig i konteksten, men når man oplever adfærd, der ud fra den viden man har, er forventelig og giver mening, så er det lettere at være i som forælder eller socialfaglig medarbejder.

Gennem denne teoretiske forståelse samt udredning får vi anledning til at møde og forstå barnet/den unge ud fra dennes udviklingshistorie, relationskompetencer, selvreguleringsevner, kognitive tilstand samt nuværende hjernemæssige funktionsniveau.

En NMT-udredning giver et billede af, hvilke pædagogiske eller psykologiske interventioner, der skal til for at få barnet/den unge i udvikling. Udredningen danner baggrund for at vurdere, om vedkommende kan profitere af traditionel samtaleterapi, sanseintegrerende aktiviteter, arousalregulering i barnets/den unges nærmiljø og dagligdag.

Udredningen laves med afsæt i observation, gennemgang af sagsakter og samtale med netværkspersoner. Er barnet/den unge allerede udredt, kan NMT anvendes supplerende for at give indsigt i det konkrete funktionsniveau og deraf anbefalinger til relevante interventionsformer.

Derudover kan en gentest bruges til at give en kvalitativ og kvantitativ vurdering af barnets eller den unges udvikling.