SBU-modellen er en tids- og målfokuseret indsats med neurobiologisk afdækning, der sikrer det langsigtede behandlingstiltag, som er i tråd med Socialstyrelsens definering af lovende praksis.

Målgruppe

Normaltbegavede børn og unge med psykosociale, kognitive og emotionelle vanskeligheder.

Døgnindsatsen

SBU-modellen er en specialfaglig og intensiv døgnindsats på max. 52 uger på vores afdeling i Hald Ege ved Viborg.

Høj frekvens af inddragende og forpligtende samarbejdsmøder er et bærende element i samarbejdet mellem SBU, anbringende kommune, barnet/den unge, forældre og eventuelt øvrig netværk.

Indsatsen er inddelt i 3 faser:

Indsatsen er inddelt i 3 faser

Faglig tilgang

Ved udredning anvendes NMT (the Neurosequential Model of Therapeutics). Behandlingen er forankret i den nyeste hjerneforskning, tilknytningsteori og udviklingspsykologi.

Alle medarbejdere er uddannet i Neuro Affektiv Udviklingspsykologi og opkvalificeret i NMT.

Der arbejdes miljøterapeutisk ud fra en psykodynamisk referenceramme kombineret med konflikthåndteringsmetoden Low Arousal. Tilgangene er helhedsorienterede, ressourcefokuserede og anerkendende.

Inddragelse

I SBU-modellen er der fokus på inddragelse af barnet/den unge, forældre og netværk.
Barnet/den unge inddrages i udarbejdelsen af mål og delmål, dagstruktur og aktivitetsplaner samt gennem ugentlige udviklingssamtaler.

Forældre og netværk inddrages med henblik på at afdække ressourcer i netværket. Det er vigtigt, at de ved, at de er betydningsfulde i opgaveløsningen.

Den langsigtede plan

Gennem hele forløbet er der fokus på den langsigtede plan.
For eksempel sikrer skole eller beskæftigelsestilbud at overføre konkrete og tydelige mål til det tilbud, som barnet/den unge skal indgå i fremover.

En voksen og et barn med hinanden i hånden

Der er ligeledes fokus på at motivere ressourcerne i netværket, som er barnets/den unges vigtigste blivende relationer. Dette er med til at sikre en holdbar langsigtet plan.

De fremtidige foranstaltninger inviteres med på relevante samarbejdsmøder i behandlings-forløbet. For at sikre kontinuiteten i behandlingen tilbyder vi supervision og faglig støtte til efterbehandlerne.

Dokumentation

Ud fra den lovpligtige kommunale handleplan udfærdiges en individuel plan til barnet/den unge.

Al dokumentation tager udgangspunkt i disse planer og indebærer løbende vurdering, systematisk opfølgning og dokumentation af mål og delmål.
SBU leverer:

  • udredningsrapport ved 10 uger
  • statusrapport ved 38 uger
  • afslutningsnotat ved 52 uger

SBU koordinerer desuden de hyppige samarbejdsmøder og afholder referentfunktionen ved møderne.

Takster

SBU-modellen er et tillæg, der betales ud over den almindelige døgntakst for døgntilbud på Hald Ege. Tillægstaksten for SBU-modellen er 1.208,00 kr. pr. døgn, som betales over de første 39 uger af forløbet. Dvs. i alt 329.784,00 kr. i tillæg for hele forløbet.

Læs ydelsesbeskrivelsen for SBU-modellen (pdf)