ICF er en international klassifikation af funktionsevne, funktionsevnenedsættelse og helbredstilstand.

ICF flytter fokus fra sygdom og helbredelse til også at omfatte det, der har betydning for deltagelse i et almindeligt hverdagsliv, i fællesskab med andre og i samfundet. ICF arbejder ud fra en grundtanke om, at mennesket er i centrum, og at læring er det bærende element. Der tages udgangspunkt i helbredsforhold og den betydning, det har for funktionsevne – herunder de konsekvenser, der kan følge af sygdom og skade.

ICF samler den naturvidenskabelige vinkel (den medicinske og terapeutiske), og den humanistiske vinkel (det sociale og samfundsvidenskabelige) i en tværfaglig indsats. Det er hele mennesket, der er i fokus.

ICF lægger op til at beskrive borgeren ud fra en helhedsbetragtning, og man forholder sig til, hvordan forskellige faktorer påvirker funktionsevnen og funktionsevnenedsættelsen.

Barnets funktionsevnenedsættelse 

  • hvilke aktiviteter kan borgeren udføre?
  • hvordan kan borgeren deltage i eksempelvis socialt samvær?
  • kroppens funktion og anatomi

Endvidere omfatter beskrivelsen overvejelser som 

  • hvordan ydre faktorer i omgivelserne påvirker funktionsevnen
  • hvilken indflydelse de personlige faktorer har på funktionsevnen

Alle områder beskrives ud fra hvilke ressourcer og begrænsninger, der er i borgerens hverdag.

Anvendelse af ICF på børne- og ungeinstitutioner i Region Midtjylland

ICF er et koncept, der siden 2007 har været brugt på børne- og ungeinstitutioner inden for handicapområdet, der drives af Region Midtjylland.

ICF er udviklet med henblik på at kunne klassificere både fysiske og psykiske funktionsevnenedsættelser.

På Region Midtjyllands institutioner for børn og unge med handicap, anvendes ICF som referenceramme.

Det er hensigten, at

  • ICF-konceptet skal understøtte den specialiserede indsats i forhold til borgere med nedsat funktionsevne
  • ICF- konceptet skal styrke forældre- og kommune-inddragelse samt det tværfaglige samarbejde på institutionerne
  • ICF-konceptet skal medvirke til at tydeliggøre, hvilke mål der arbejdes hen imod, og hvilke metoder der anvendes
  • På sigt skal ICF- konceptet gøre det muligt at dokumentere effekten af indsatsen

Anvendelse på SBU's afdelinger 

At anvende ICF som referenceramme betyder, at tænkemåden inden for ICF vil være gennemgående i dialogen og samarbejdet med forældre, kommuner og i det daglige arbejde med borgeren på institutionen.

Specifikt foregår det sådan, at institutionen inviterer forældre, sagsbehandler og øvrige samarbejdsparter til at medvirke ved udarbejdelse af en beskrivelse af borgeren ud fra ICF tankegangen.

På baggrund af denne samlede beskrivelse af borgeren opstilles mål, som prioriteres i forhold til indsats.

Opstilling af mål ved døgnophold

De overordnede mål for indsatsen, ved et ophold på en af SBU's afdelinger, er beskrevet af kommunen i en handleplan forud for anbringelsen. Handleplanen danner grundlag for institutionens indsats.

En integreret del af Region Midtjyllands ICF koncept er, at der i samarbejde med borgeren, forældre og sagsbehandler opstilles mål for borgerens udvikling på forskellige niveauer. Målene prioriteres, og det angives, hvordan man på afdelingen vil arbejde for at nå målene.