Fenrishus er en døgn- og aflastningsafdeling for børn og unge i alderen 0-18 år (§ 66 stk. 1) med mulighed for efterværn til det 23. år. Afdelingen har i alt 15 døgnpladser og et børnehavetilbud.

Målgruppen er børn og unge, der er kendetegnet ved, at de har multiple funktionsnedsættelser, herunder børn og unge i den terminale fase.

Fenrishus er et højt specialiseret tilbud, hvor det pædagogiske og sygeplejeuddannede personale har en specifik og bred erfaring i at arbejde med lige netop denne målgruppe.

Specialområde Børn og Unge, som Fenrishus hører under, har endvidere en stab bestående af psykolog, kvalitetskoordinator, faglig koordinator og arbejdsmiljø- og tilsynskoordinator. Det er også en del af Fenrishus' tilbud.

Hvert år er der to konferencer, som bruges til en vurdering af, hvordan det går med den enkelte samt en opfølgning på de indsatser, der er sat i værk. Sagsbehandler og forældre er altid inviteret med, og efter behov inddrages relevante tværfaglige samarbejdspartnere.

Fenrishus vægter samarbejdet højt – også samarbejdet med barnets/den unges familie, da det er dem, der oftest kender barnet/den unge bedst.

Hvordan arbejder vi på Fenrishus

På Fenrishus arbejder alle ud fra en sundhedsfaglig tilgang, blandt andet med fokus på fysio- og ergoterapi.

Sansemotorik og alternative kommunikationsformer er meget anvendte metoder, hvor fx husets forskellige pædagogiske legemiljøer kommer i spil. I sanserummet og sansehaven kan børnene og de unge få oplevelser, som stimulerer syns-, føle- og høresanserne.

Fenrishus' medarbejdere arbejder ud fra en helhedsorienteret, ressourcefokuseret og anerkendende tilgang, hvor der sikres en forudsigelig og tryg hverdagsstruktur. Arbejdet, som udføres af sygeplejersker, er ud fra lægelige anvisninger.

Der opstilles mål jf. SEL § 140 og sættes delmål for den enkelte, som løbende evalueres af det pædagogiske personale med udgangspunkt i dagligdagen og metoderne ICF og ICS.

Se ydelsesbeskrivelserne for døgntilbud

Se ydelsesbeskrivelserne for aflastningstilbud

Praktisk at vide
Er barnet under 18 år, får han/hun lomme- og tøjpenge hver måned. Beløbsstørrelsen er afhængig af alder. Det aftales individuelt, hvem der indkøber tøj og hvor mange lommepenge, barnet/den unge kan få udbetalt på f.eks. ugebasis.  

Aftaler vedrørende eksempelvis transport til hjemmet, lægebesøg, indkøb og andet indgås på indskrivningsmødet.

Man kan altid tage kontakt til afdelingen, hvis man har spørgsmål, eller hvis der er noget, man som forældre/pårørende undrer sig over. Generelt kan man kontakte det pædagogiske personale, der også kan henvise til afdelingsleder.

Kontakt Fenrishus


Fenrisvej 37
8210 Aarhus V
Tlf.: 7847 8100

Mail: sbu.fenrishus@ps.rm.dk

Afdelingsleder
Jannie Falk Bjerregaard
Tlf.: 2046 3126

""