Hvad er SBU?

Specialafdeling Børn og Unge (SBU) består af 11 afdelinger, 2 skoler, 1 børnehave og en række beskæftigelsestilbud. Afdelingerne er placeret geografisk i hele Region Midtjylland. Vi er ca. 400 medarbejdere, der hver dag arbejder for at give vores beboere et individuelt tilrettelagt tilbud.

Hvad karakteriserer de børn og unge, der bor på SBU’s afdelinger?

Den primære målgruppe er børn og unge i aldersgruppen 0-23 år, med meget sammensatte og komplekse problemstillinger. Der kan være tale om børn og unge med stærkt omsorgssvigt, med egentlige psykiatriske diagnoser, spiseforstyrrelser, personligheds-forstyrrelser, angst, dårlig begavelse, ADHD og/eller autisme-spektrumforstyrrelser, alvorlige tilknytningsforstyrrelser eller multiple funktionsnedsættelser.

Hvad er Low Arousal?

Low Arousal er en metode, som SBU i 2015 besluttede at implementere på samtlige afdelinger (undtagen på Fenrishus hvor det ikke er relevant ift. målgruppen). Det er en konflikt-nedtrappende metode i stedet for konfliktoptrappende. På dansk kan man kalde det for "afpasset pædagogik". Altså pædagogik, der er tilpasset det enkelte barn eller ung, så man derved holder det i trivsel og undgår uhensigtsmæssig udadreagerende adfærd. Målet hos SBU er helt at undgå magtanvendelser.

Hvad er formålet med Low Arousal?

Low Arousal handler om at håndtere hverdagen, så vi undgår optrapning af konflikter.  Formål med Low Arousal er derfor at: 

 • Nedbringe graden af konflikter med børn og unge
 • Nedbringe antallet af magtanvendelser og arbejdsulykker
 • Sikre at den pædagogiske tilgang støtter børns og unges udvikling ved at anvende en ikke-konfronterende og stressreducerende tilgang
 • Øge personalets faglighed og færdighed til at minimere og håndtere konfliktsituationer samt at forstå, hvorfor de opstår.
 • Skabe en ensartethed i den pædagogiske tilgang

Hvorfor begyndte SBU at arbejde med Low Arousal?

Mange af de børn og unge, der kommer til SBU har en udadreagerende adfærd, der tidligere gav mange fysiske konflikter. Samtidig var dette med til at give medarbejderne et hårdt arbejdsmiljø, og vi havde et stort sygefravær.

Vi savnede derfor nye pædagogiske arbejdsredskaber til at håndtere denne udfordring, og vi valgte metoden Low Arousal, fordi den kunne hjælpe os med at skabe de bedst mulige rammer og udviklingsmuligheder for de børn og unge, som er anbragte på organisationens afdelinger.

Hvilke krav stiller det til personalet?

Det handler om at skabe trivsel for børnene og de unge og holde dem i så lavt et stressniveau, at de ikke længere kommer dertil, at de i yderste tilfælde eksempelvis slår eller sparker en medarbejder. Det gøres ved at skræddersy en hverdag tilpasset hvert enkelt barn og ung.

Low Arousal er en tilgang, der kræver, at man som fagprofessionel ser på sin egen respons og adfærd og ikke udelukkende forholder sig til den anden person, som udviser den problemskabende adfærd.

Det er vigtigt, at medarbejderne har evnen til mentalisering, så de kan se bag om barnets adfærd og forstå, at adfærden er en strategi til at klare en svær situation og ikke et udtryk for dårlig opførsel.

Medarbejderne skal vende spejlet indad og se på sig selv. Langt de fleste konflikter opstår nemlig på grund af personalet, der har for store ambitioner og forventninger på barnets vegne eller stiller krav, som barnet ikke er i stand til at honorere. Derfor er det vigtigt at forstå, at man som voksen skal møde barnet ud fra barnets forudsætninger og ikke ens egne.

Derforuden skal medarbejderen være nysgerrig i forhold til at finde årsagen til en uhensigtsmæssig adfærd og være kreativ for at kunne finde nye måder til at forebygge konflikter på.

Hvordan videreuddanner SBU personalet i Low Arousal?

Alle ledere og medarbejdere med ansættelse i  SBU kommer på et to-dages internt kursus i Low Arousal inden for de første 0-6 mdr. Herforuden bliver medarbejderne uddannet i følgende:

 • Et-dages kursus i konflikthåndtering og lov om voksenansvar.
 • Fem dages undervisning i NAU - neuroaffektiv udviklingspsykologi - hvor det forventes, at alle afdelinger har gennemført  kursusforløbet  inden udgangen af 2019.

Samtidig kan medarbejdere vælge et fire dages kursus i KRAP - anerkendende, ressourcefokuseret og kognitiv pædagogik - fordelt over 1 år.

Der planlægges også opfølgningskurser i Low Arousal for alle afdelinger.

I forbindelse med implementeringen af Low Arousal har der på fem afdelinger været udpeget en eller to ressourcepersoner, der sammen med afdelingslederen har fungeret som implementerings-grupper. Der har været fire årlige implementeringsmøder.  Low Arousal har ligeledes været på dagsordenen på p-møder/ team-møder. 

Hvad lærer personalet på kurserne i Low Arousal?

Personalet får et fundament af faglig viden til at forebygge konflikter og øge trivslen for børnene og de unge. Det handler blandt andet om:

 • Viden om hjernens funktion og påvirkning ved forskellige vanskeligheder som omsorgssvigt og forskellige former for diagnoser. Det er vigtigt at oparbejde en forståelse for de børn og unge, der bor på SBU’s afdelinger, og hvorfor de ikke er i stand til at agere som andre på samme alder.
 • Fokus på sig selv som medarbejder ved at stifte bekendtskab med relevante redskaber til at lære sig selv og egne forventninger bedre at kende. Hvordan man som fagperson kan tilegne sig redskaber til at sænke eget arousal i arbejdet med de unge.
 • Gennemgang af stress sårbarhedsmodellens funktion som medarbejderne kan anvende i praksis og som redskab til at blive bedre til at aflæse og dokumentere trivsel.
 • Detaljerede handleplaner - medarbejderne præsenteres for en vifte af forskellige handlestrategier, der skal bruges som redskab til at forebygge konflikter og understøtte barnets/ den unges trivsel.
 • Frigørelsesgreb samt en "Walk around", der er den mest skånsomme måde at lave en magtanvendelse på.

Hvor svært er det at implementere Low Arousal?

SBU er nået et godt skridt på vejen til at lære at tænke og tale "Low arousalsk". Implementeringen af Low Arousal kan sidestilles med at lære et nyt fremmedsprog:

 • Det lærer man ikke på et to – eller tredags kursus!
 • Det skal øves og øves og øves vedholdende! Jo mere der øves/trænes jo mere lærer vi at fintænke detaljer, der sikrer, at barnet eller den unge forbliver eller kommer ned i arousal.  Når vi ikke kan gøre os forståelig på det nye sprog, er det ofte fordi, vi ikke helt mestrer det endnu!

Al begyndelse er svær – selv for 40. gang. Så det gælder om at tænke nyt og få oparbejdet stilladser til det nye. Og ja, vi lærer hele tiden, og det er en tilgang der kontinuerligt skal arbejdes med.

Efter to år med Low Arousal, hvilke forandringer er der sket i forhold til børnene og i forhold til personalet?

Det har haft mærkbar effekt i SBU i forhold til et lavere konflikt-niveau på de forskellige afdelinger, og det har dermed bidraget positivt til børnenes og de unges trivsel.

Derudover har medarbejdere fornylig omtalt Low Arousal som: "den største arbejdsmiljøforbedring, der er sket på området i mange år".

Hvilke målbare ændringer er der sket på to år?

Vi er ved at måle på det hidtidige forløb, og det færdige resultat ligger klar i en rapport, der offentliggøres i uge 8 2018. 

Hvilke nye tiltag er på vej?

I forlængelse af implementeringen af Low Arousal har SBU fået bevilliget midler til at implementere videreudviklingen LA2.

LA2 indeholder en stor grad af borgerinddragelse, som SBU erfaringsmæssig ved, er en stærk medvirkende faktor til at holde børn og unge i trivsel.

Projektet i SBU udvikles i tæt samarbejde med psykolog Trine Uhrskov og Socialstyrelsen. Desuden skal der uddannes Low Arousal ambassadører samt certificering af faglige koordinatorer.